Leeg

Totaal: 0,00 €

Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Pimp Your Nails zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Pimp Your Nails worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Pimp Your Nails ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1. Alle aanbiedingen van Pimp Your Nails zijn vrijblijvend en bedrijfsnaam behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Pimp Your Nails. Pimp Your Nails is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Pimp Your Nails dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen en betalingen
3.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in €, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie contant na factuurdatum.
3.3. Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Pimp Your Nails.
3.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 9% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door bedrijfsnaam bent u een bedrag van 25,00€ aan administratiekosten verschuldigd en indien Pimp Your Nails haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Pimp Your Nails om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Pimp Your Nails gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging door Pimp Your Nails.
4. Levering
4.1. De door Pimp Your Nails opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien dat noodzakelijk is.
4.2. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
5. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Pimp Your Nails verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Pimp Your Nails geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2. Pimp Your Nails garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
7. Klachten en aansprakelijkheid
7.1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Pimp Your Nails daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Pimp Your Nails de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 7 werkdagen na aflevering aan Pimp Your Nails te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.
8. Garantie
Indien Pimp Your Nails producten aan de afnemer levert, is Pimp Your Nails nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Pimp Your Nails ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Klachten wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Klachten welke door Pimp Your Nails na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Pimp Your Nails in behandeling te worden genomen.
9. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pimp Your Nails , dan wel tussen Pimp Your Nails en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pimp Your Nails , is Pimp Your Nails niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pimp Your Nails
10. Overmacht
10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pimp Your Nails ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Pimp Your Nails gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Pimp Your Nails kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
11. Diversen
11.1. Indien u aan Pimp Your Nails schriftelijk opgave doet van een adres, is bedrijfsnaam gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Pimp Your Nails schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2. Wanneer door Pimp Your Nails gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Pimp Your Nails deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Pimp Your Nails in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Pimp Your Nails vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4. Pimp Your Nails is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België.

Algemene voorwaarden met betrekking tot opleidingen
13. Wat is een opleiding
Het opleidingscentrum is de plaatst waar de opleidingen tenzij anders meegedeeld zullen doorgaan. In dit geval is het opleidingscentrum: Pimp Your Nails gelegen in de Diksmuidse Heerweg 121 te 8200 Sint Andries.
De cursist is de persoon die zich per email of via de website inschrijft en het lesgeld voor de te volgen cursus heeft betaald.
14. Kosten van de opleiding
Aan het volgen van een opleiding zijn verschillende kosten verbonden:
14.1. Lesgeld: te betalen aan het opleidingscentrum vóór de aanvang van de lessen.
14.2. Materialen: in het cursusgeld zijn geen materialen inbegrepen, tenzij ander vermeldt in de omschrijving van de cursus.
15. Inschrijving en Reservatie
De inschrijving en de reservatie van de cursist is pas definitief wanneer we de volledige betaling van het cursusgeld voldaan werd. Bij het ontbreken van de betaling binnen de vooropgestelde termijn vervalt de reservatie van een plaats voor de opleiding.
16. Aanvang cursus
De cursus gaat door wanneer het minimum aantal inschrijvingen van 2 cursisten bereikt is. Pimp Your Nails behoudt het recht om de cursus te verplaatsen naar een andere datum en/of uur wanneer het minimum aantal inschrijvingen niet bereikt wordt.
17. Afwezig voor een cursus
Pimp Your Nails engageert zich om je altijd volgens de nieuwste technieken op te leiden.
Door middel van de betaling ga je akkoord met de vooropgestelde data en uren en ga je het engagement aan om deze afspraken na te komen. Wanneer je zonder verwittigen afwezig bent tijdens de opleiding, is er GEEN MOGELIJKHEID om inschrijfgeld terug te vorderen of om kosteloos de opleiding op een ander tijdstip te volgen. Kan je omwille van een gegronde reden niet aanwezig zijn voor een les, dan vragen wij om ons dit minstens 24u op voorhand per mail: [email protected] te verwittigen. Enkel dan kunnen we er alles aan doen om je nieuwe cursusdata voor te stellen en de betaalde cursus opnieuw in te plannen.
18. Annulering van cursus
Inschrijving van een cursus kan enkel geannuleerd worden wanneer minstens 7 dagen voor aanvang van de cursus, de annulering per AANGETEKEND SCHRIJVEN wordt verstuurd. Enkel wanneer aan deze voorwaarde voldaan wordt kan het inschrijvingsgeld terugbetaald worden. Geen enkele andere vorm wordt geaccepteerd om een terugbetaling van het inschrijvingsgeld te vorderen.
19. Aansprakelijkheid
Het opleidingscentrum is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging, diefstal van een aan de cursist toebehorende voorwerpen/materialen. Alle schade welke door de cursist aan het gebouw, meubilair,…; wordt toegebracht, hetzij moedwillig of door onachtzaamheid, zal op kosten van de cursist of zijn wettelijke vertegenwoordiger worden verhaald. De cursist is aansprakelijk voor beschadiging, hetzij moedwillig, hetzij door onachtzaamheid aan kleding en/of eigendommen van derden.
20. Auteursrechten
De auteursrechten op het door het opleidingscentrum aan de cursist verstrekte lesmateriaal, berust bij het opleidingscentrum. Het materiaal mag derhalve niet worden verveelvoudigd, en/ of openbaar gemaakt worden door middel van fotokopie, microfilm of op enerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van het opleidingscentrum.
21. Huisregel
De cursiste verbindt er zich bij inschrijving van een opleiding toe om alle tot de opleiding behorende lessen te volgen. De cursist engageert zich tot het studeren van de theorie en het naar behoren uitvoeren van de praktijktaken die worden opgelegd.